Hrvatski zavod za zapošljavanje – Potpore za samozapošljavanja

Korisnici:

Nezaposlena osoba bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljena u evidenciji Zavoda, izrađenim Profesionalnim planom zapošljavanja te koje je obavila aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje.

Cilj mjere:

Pružiti stručnu i financijsku podršku u realizaciji poduzetničke ideje nezaposlenoj osobi s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta.

Trajanje potpore: 12 mjeseci

Visina subvencije: 25.000 kn

Koraci za dobivanje subvencije:

• Kontaktiranje savjetnika za samozapošljavanje; individualno savjetovanje i upoznavanje s uvjetima korištenja potpore za samozapošljavanje i dobivanje uputa za izradu poslovnog plana.

• Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. U Poslovnom planu navode se u Troškovniku osnovna ili obrtna sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti te trošak doprinosa obveznih osiguranja za prvih pet mjeseci obavljanja djelatnosti. Dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta.

• Dostava Zavodu: Poslovni plan za samozapošljavanje; Obrazac zahtjeva za samozapošljavanje; Izjave o korištenju potpora male vrijednosti; Izjave o nepodmirenim obvezama; Izjave o prihvaćanju posljedica ovrhe; Izjava o registraciji prije odobrenja zahtjeva.

• Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku od 30 dana trebate dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u punom radnom vremenu u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama.

U roku od 180 dana od dana isplate dostaviti Zavodu dokaze o namjenskom utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz Poslovni plan na temelju kojeg je dobivena suglasnost Zavoda.

**Nezaposlene osobe kojima je odobrena novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti imaju pravo zatražiti isplatu neisplaćenog iznosa novčane naknade u jednokratnom iznosu. Zahtjev za isplatu novčane naknade nezaposlena osoba dužna je podnijeti najkasnije jedan dan prije osnivanja poslovnog subjekta.

Prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje

Opravdanim troškom smatraju se troškovi potrebni za rad/izvršenje djelatnosti.

Pod prihvatljivim troškovima koji se priznaju prilikom opravdavanja potpore za samozapošljavanje smatraju se:

• kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
• kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
• kupnja licenciranih informatičkih programa
• zakup poslovnog prostora za najviše 5 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
• troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 5 mjeseci poslovanja
• doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 5 mjeseci poslovanja
• edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava (180 dana od dana isplate potpore)
• troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
• upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
• izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa
• kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
• kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti) *
• troškovi atesta i procjene opasnosti
• kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
• kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti

Neprihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje

Sljedeći troškovi smatraju se neprihvatljivim te se ne priznaju kao namjenski utrošena potpora:
• kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
• kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
• kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
• porezi, prirezi, uključujući i PDV, komorski doprinosi
• kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
• zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
• obnova ili uređenje poslovnog prostora
• popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
• podzakup za poslovni prostor
• oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, Internet, druge tvrtke)
• web hosting, zakup domene, održavanje web stranice
• pretplate na časopise i stručnu literaturu
• edukacije održane u inozemstvu
• troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
• komorske i druge članarine
• autorski ugovori s drugim osobama
• trošak istraživanja tržišta
• najam/leasing vozila i opreme
• tisak na odjevne i slične reklamne predmete
• doprinosi za druge zaposlenike
• službena putovanja
• trošak goriva, guma, cestarina, parking naplate za službeno vozilo
• troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
• temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
• kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
• troškovi premije osiguranja
• režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
• usluge drugih poslovnih subjekata (osim knjigovodstvenih i web usluga).

Dokazi o plaćenim troškovima s obzirom na vrstu troška

Dokazi o plaćenim troškovima dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja za 2016.)

Napomena: svi troškovi moraju biti plaćeni putem računa poslovnog subjekta i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom neće se smatrati prihvatljivima.
• Za većinu troškova koji se tiču kupnje opreme, tehnike, materijala i sl. od drugog poslovnog subjekta potrebno je dostaviti – račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i izvod na kojem je vidljivo provedeno plaćanje

• Zakup poslovnog prostora od pravne osobe – Ugovor o zakupu sklopljen između zakupodavca i poslovnog subjekta samozaposlene osobe ovjeren od javnog bilježnika i izvodi na kojima su vidljive uplate ugovorenog troška zakupa

• Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe – Ugovor o zakupu sklopljen između zakupodavca i poslovnog subjekta samozaposlene osobe ovjeren od javnog bilježnika i potvrđen od Porezne uprave (mora biti vidljiv žig) i izvodi na kojima su vidljive uplate ugovorenog troška zakupa na žiro račun zakupodavca

• Doprinosi za obrtnike – Rješenje Porezne uprave o visini doprinosa, izvodi na kojima su vidljive uplate doprinosa ili potvrda Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja za dospjele obveze

• Doprinosi za vlasnike trgovačkih društava – JOPPD obrasci, obračunske liste plaća i izvodi na kojima su vidljive uplate

• Doprinosi za osobe upisane u RPO – Rješenje Porezne uprave o visini doprinosa, izvodi na kojima su vidljive uplate ili Potvrda Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja

• Kupnja vozila – Račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i izvod na kojem je vidljivo provedeno plaćanje te kopija prometne dozvole

• Edukacije – Račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i izvod na kojem je vidljivo provedeno plaćanje, odgovarajuća potvrda ili certifikat o završenoj edukaciji

• Knjigovodstvene usluge – Račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i izvod na kojem je vidljivo provedeno plaćanje

• Upisnine u odgovarajuće registre – Račun izdan na ime poslovnog subjekta ili samozaposlene osobe koja se upisuje u registar te Izvod na kojem je vidljivo provedeno plaćanje ili račun i uplatnica s provedenim plaćanjem.

Napomena:
• Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potpore za samozapošljavanje isključivo u slučaju da dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
• Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100 postotnom vlasništvu.
• Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika.
• Potpora se može odobriti za udruživanja do četiri suvlasnika istog poslovnog subjekta.
• U slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači obrta i trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
o ¬dva, tri ili četiri osnivača – korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%),
o ¬tri osnivača – dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%,
o ¬više od četiri osnivača:
– jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%,
– više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

Kontaktirajte Nas

Dogovorimo sastanak i saznajte kako Vam možemo pomoći !

Contact Us